7. 11. 2017

Visit the VlkolínecPo dlhočiznom čase sme zostali výletovať na Slovensku. Musím sa priznať, že som bola príjemne prekvapená, neviem prečo vždy robím okolo toho také drahoty. Navštívili sme Vlkolínec – Hrabovo – Španiu dolinu, prikladám fotografie len z Vlkolínca, ktoré sa mi najviac páčili. Niečo môžete nájsť aj na mojom Instagrame @_barbori 
Tri dni som jedla iba bryndzové halušky, z pochopiteľného dôvodu som ich nemohla takmer pol roka vidieť. Nadchli sme sa krásami Slovenska, ale aj prístupom niektorými reštauráciami (naozaj môže niekto v turistickej sezóne variť do tretej?) a šli domov. No, snáď už raz padnú aj tie moje vysnívané Čičmany...!

After a long long time, we stayed on holiday on Slovakia. I must say, I was pleasantly surprised, I don't know why I always make gibberish around this. We visited a Vlkolínec, Hrabovo, Špania dolina, I share pictures just from Vlkolínec, which I most like. Something you can find on my Instagram @_barbori
Three days I just ate our nationality food bryndzové halušky, which is potato dumplings with sheep cheese and bacon. It pretty heavy food and from the understandable reason I can't have seen it a nearly half year. We had enthused by the beauty of Slovakia and access of some restaurants (seriously in touristic season someone cooks just until three o'clock?) and go home... Some info about Vlkolínec:"Vlkolinec represents a type of medieval village site of wooden architecture in the montane and submontane area. There is an undisturbed built-up area of cottages and chalets in landscape area made by narrow stripes of fields and pastures protected by massif from the North. The first written notes of the village come back to 1376.
About 45 objects of Vlkolinec folk architecture have survived till today. Vlkolinec is the only Slovak village, which has not been disturbed by new buildings and is still located on its original site."
29. 9. 2017

Flowerpower
Toto bol môj úplne prvý september, kedy už nechodím do školy. UŽ NEJDEM NIKDY DO ŠKOLY! Roky som čakala na túto vetu, toto obdobie, ale zrazu sa mi to zdá celé čudné. Už nie som žiadny študent, proste len dospelák. Seriózny dospelák, čo vstáva 5:30 do roboty.
Keďže stále mrnčím a to nie len na tomto blogu, kvôli mojej (ne)tvorivosti, rozhodla som sa s tým niečo spraviť. Dala som sa na kurz pattern designu cez komunitu Makeitindesign a som na to celé veľmi zvedavá! Už sa mi to začalo, tak sa pomaličky snažím v tom zorientovať. Trošku sa hnevám, že mám viac projektov a potom neviem kam skôr, ale snáď sa to utrasie.
Začala som nový sketchbook, ktorý bude len o kvetinkách a čiernej fixke. Takže sa pripravte, všetkých vás budem obsypávať kvetmi!

This was my full first September when I'm not going to the school. I WILL NEVER GO BACK TO SCHOOL AGAIN! I was waiting for years for this period, but suddenly it's all weird. I'm not anymore a student, I'm just an adult. A serious adult who getting up at 5:30.
Since I still complain and not just there on the blog for my (un)creativity, I decided to make it up something with this. I take a course of a pattern design on community Makeitindesign and I'm really curious! It just started so I'm trying to not lost my head. I'm a little bit angry on myself, I'm planning more projects at this moment and then I don't know what first I need to do. 
I started on my new sketchbook, which will be just about flowers and black mark. So, be ready, I will fill up you by flowers!

29. 8. 2017

Exhibition Nech šije!


"V kapitalismu jen některé ženy měly prostrědky, aby mohly pečovat o svůj zjev. V socialismu mohou o svou pleť a půvab pečovat všechy ženy dobrými kosmetickými výrobky za přístupné ceny."


Výstava Nech šije! v Slovenskej národnej galérii sa už síce skončila, ale  ja si ju určite rada znovu pripomeniem. Výstava mapovala slovenskú módu v rokoch 1945 – 1989. Pre mňa bola miestami roztomilá, vtipná, inšpiratívna ale aj smutná. Pre mamu bola hlavne smutná a to nemyslím v tom zmysle, že by jej tie časy chýbali...
Výstava bola svižná, okrem samotného oblečenia, tu bolo množstvo časopisov, fotografií, plagátov a ilustrácií,  moje srdce len tak pišťalo...! Musím sa priznať, že som možno ešte trošku viac toho čakala, viac ukážok, minimálne z toho čo som počula a čo si ja ešte matne pamätám, ale nevadí, je zas pravda že, nemám rada zdĺhavé výstavy...
Čo ma inšpirovalo o to sa s vami podelím na fotografiách. A vy ste boli? Čo vás najviac zaujalo? Nijaký tip na zaujímavú výstavu v najbližšej dobe...?

The exhibition Nech šije! In Slovak national gallery is over, but surely I glad to remind it again. Exhibition mapped the Slovak fashion in 1945 – 1989 years. Some things were cute, funny, inspiring, but sad too. For my mom, it was mainly sad and I don't think it in the sense, that times miss her...
An exhibition was lithe and besides clothing, there was plenty of magazines, photographies, posters, and illustrations, so my heart just shrieking. I must tell, I was waiting to find more things there, which I remember from my childhood or I was listening from mom and grandma. But never mind, on the other hand, I don't like neverending exhibitions...
What inspired me you can see the photos. And you were there? What inspired you? Any tip for interesting exhibition in near days?


                       "O čo je prázdnejšia mužova hlava, o to krikľavejšia je farba jeho ponožiek."
5. 8. 2017

Bohemian luxury of interiors by Annabell Kutucu

Annabell Kutucu dekoruje ako súkromné bytíky, tak i hotelové rezorty. Na jej prácu neustále niekde natrafím vo vodách internetu a pokaždé premýšľam, že by nebolo zlé trochu viac šetriť na dovolenku...alebo zarábať ako normálny človek, že áno. 
Jej poňatie interiéru je originálne, citlivo mieša tradičné trendy s modernými a využíva najmä prírodné materiály. Krása, nevedela som sa rozhodnúť, ktorý jej projekt mám vybrať! Nakoniec som vybrala hotel „Scorpios Mykonos“ ale vy si jej ďalšie práce môžete pozrieť na jej webe alebo Behance.

Annabell Kutucu decorates as private flats as well as hotel resorts. Oftentimes I stumble on her works somewhere in waters of the internet and every time I was thinking that it would not be bad to save a little more on vacation... 
Her view of the interior is unique, sensitively mixture traditional trends with modern and mostly use natural materials. Magnificence, I could not decide which project I have to choose! At last, I chose hotel „Scorpios Mykonos“ but you could check her others works on web or Behance.

27. 6. 2017

Lago di Garda


Lago di Garda bolo svetlom na konci tunela počas akademického mesiaca. Ako bol rýchlo naplánovaný výlet, tak rýchlo aj ubehol. Taký maličký sneak-peek z chladného Monte Baldo, predtým než popreberám ostatné fotky. Musím sa priznať, že začínam oceňovať dovolenky mimo sezóny! Kam máte namierené najbližšie týždne vy?

Lago di Garda was light on the end of the tunnel during my academic month. How fast it was planned, so fast ran it out. So, sneak-peek from cold Monte Baldo, before I take the other photographies. I have to admit, that I start to appreciate the holiday out of season! Where have you planned to go in the next few weeks?14. 6. 2017

Find the voiceHoci tu už mám niekoľko postov, priznám sa, že stále si nie som istá čo a akým štýlom tu mám prezentovať. Aj keď som už prečítala asi tak trilión článkov na tému selfpromo či personal branding, môj online život stále nenašiel zmysel. Ako typický predstaviteľ introverta, ani na sociálnych sieťach sa necítim komfortne. Príde mi to exibionistické. Kde nájsť tú správnu mieru nebyť narcis, ale zároveň sa predať...?
Krízu podobného rázu mám aj vo svojej tvorbe, ale to trvá už niekoľko rokov, o tom pokoj. Tak začínam odznovu, ale to som už dávnejšie spomínala. Dnes takto letno, farebno a kvetinkovo, môže byť?

Although I had several posts here, I admit, still, I'm not sure what and how style I want to present myself. Even if I read like that billion articles about selfpromo or personal branding, my online life still doesn't find a point. As a typical representative of an introvert, also on social sites I feel uncomfortable. It looks so exhibitionistic for me. Where can I find a good measure as not be a narciss, but at the some to sell myself...?
The similar crisis I have in my creation, but that takes a longer time. So, I started from the bottom, as I mentioned in older posts. Thus today lightly, colored and flowery, can be?


6. 5. 2017

Delicate leaf illustrations by Helen Ahpornsiri
Lepiť lístky, kvetinky, či paprade na papier je tiež niečo čo mi sakra mohlo napadnúť aj skôr, ale tuto Helen Ahpornsiri ma už predbehla. Viac tvorby môžete pozrieť na webe, alebo Instagrame. Mimochodom jej dielka majú obvykle veľkosť zápalky, čo je celkom makačka, nie? P.S Diplomová práca napísaná, odovzdaná a mnohokrát prekliata!

To glue leafs, flowers or ferns is something what damn could get me earlier, but there Helen Ahpornsiri overtakes me. More her works you could see on web or Instagram. By the way, her masterpieces usually have a size of match-stick, what looks like pretty hard work, what you think? P.S Diploma thesis is finished, forwarded and many times damned! 

            Thisiscolossal